пʼятниця, 28 березня 2014 р.

Статут ГО "Громадський Актив Згурівщіни"

До Згурівської Правди звернулися ативісти, які створюють ГО "Громадський Актив Згурівщини" та попросили опублікувати Статут майбутньої організації. Публікуємо.

Статут Громадської Організації
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Згурівська районна громадська організація «Громадський актив Згурівщіни» (далі за текстом - Організація) є незалежною недержавною неприбутковою громадською організацією, що будує свою роботу на принципах добровільності, законності, незалежності, самоврядування, гласності, рівності прав та обов’язків її членів. Організація створена на основі єдності інтересів і прагнень членів Організації для спільної реалізації ними своїх прав та свобод.
Стаття 2. Організація має статус місцевої громадської організації та здійснює свою діяльність на території Згурівського району. Організація вільна у виборі напрямів своєї діяльності згідно з основною метою та завданнями, визначеними цим Статутом.
Стаття 3. У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», законодавством України та цим Статутом.
Стаття 4. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, круглу печатку, що містить її повну назву українською мовою та місцезнаходження, штампи, бланки зі своїм найменуванням, поточні та валютні рахунки в установах банків України. Організація може мати символіку (прапор, герб, емблему) та іншу атрибутику ідентифікації. Символіка Організації реєструється у встановленому законом порядку.
Стаття 5. Офіційне найменування Організації:
-    Повна назва: Згурівська районна громадська організація «Громадський актив Згурівщіни».
-    Скорочена назва: ГО «Громадський Актив Згурівщіни».
З моменту реєстрації Організація має виключне право на використання свого найменування.
Стаття 6. Місцезнаходження постійно діючого центрального статутного органу: районна громадська організація «Громадський актив Згурівщіни» смт Згурівка, Київська область, Україна, 07600.
Стаття 7. Організація співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян України, а також із міжнародними організаціями, установами, організаціями та органами іноземних держав. Втручання в діяльність Організації державних, громадських або інших організацій, службових осіб, крім спеціально на те уповноважених законодавством, не допускається, так само як і втручання Організації у діяльність державних, громадських або інших організацій, службових осіб.
Стаття 8. Держава, її органи та будь-які інші підприємства, установи, організації не відповідають за зобов’язаннями Організації, а Організація у свою чергу не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів та будь-яких інших підприємств, установ, організацій.
Стаття 9. Офіційною мовою Організації є українська мова. Діловодство Організації здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
Стаття 10. Організація самостійно, згідно з цим Статутом, визначає умови членства, структуру, порядок управління, створює власну матеріальну та соціально-культурну базу для здійснення своєї статутної мети.
Стаття 11. Діяльність Організації є гласною, інформація про діяльність Організації публікується регулярно у порядку та обсязі, передбаченому чинним законодавством України.

РОЗДІЛ II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
Стаття 12. Організація створена з метою задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів, сприяння зростанню екологічної та культурної свідомості суспільства.
Стаття 13. Організація не має на меті одержання і розподіл прибутку між її членами.
Стаття 14. У своїй діяльності Організація керується такими основними принципами:
1)   добровільності, законності, рівності прав та обов’язків, поваги гідності та особистої думки кожного члена Організації;
2)   незалежності та самоврядування, відкритості та гласності Організації;
3)   колективності у роботі Організації та її органів у поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за використання прав, виконання своїх обов’язків та доручень;
4)   виборності всіх керівних органів Організації знизу доверху;
5)  звітності виборних органів перед членами Організації;
6)  збереження сімейних традицій та цінностей, благополуччя родини;
7)   повний суверенітет народу України над національним багатством Українського народу - землею й іншими природними ресурсами;
8)   реалізація громадянами України права на землю, як основного національного багатства.
Стаття 15. Для досягнення мети основними завданнями Організації є:
1)   пошук та об’єднання однодумців, які готові вести спільну діяльність на принципах цього Статуту, сприяючи екологічному, культурному, просвітницькому рухам, підвищенню ролі та авторитету таких рухів у суспільно-громадському житті;
2)   налагодження постійних зв’язків, обмін досвідом та різноманітні форми співпраці з іншими місцевими, всеукраїнськими, міжнародними та іноземними громадськими організаціями в галузі охорони навколишнього середовища і охорони здоров’я населення, поліпшення екологічної ситуації, а також із іншими природоохоронними, культурними, освітніми, аматорсько-спортивними та науковими неурядовими громадськими організаціями;
3)   втілення ідеї ефективного, раціонального, здорового способу життя;
4)   створення умов для всебічної реалізації членами Організації, особливо молодими людьми, своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей;
5)   надання необхідної підтримки членам Організації, особливо молоді, у сфері праці, зайнятості тощо;
6)   підтримка і захист молоді, сім’ї та дитини, а також соціально незахищених верств молоді;
7)   сприяння екологічній та культурній просвіті та поліпшенню поінформованості громадськості щодо проблем суспільства, навколишнього середовища та інших існуючих екологічних, культурних проблем;
8)   всебічне сприяння задоволенню та захисту екологічних, економічних, культурних, освітніх прав та інтересів членів Організації шляхом представництва їх в органах державної влади, органах місцевого самоврядування України, громадських організаціях України, інших держав та їх об’єднань, на міжнародних зборах, з’їздах, конференціях, а також шляхом надання членам Організації інформаційної, матеріальної та практичної допомоги;
9)   ініціювання та підтримка наукових досліджень екологічних, культурних, соціальних, духовних та інших проблем сучасності у взаємодії людей з навколишнім середовищем;
Стаття 16. Для досягнення своєї мети і завдань Організація має право:
1)  здійснювати будь-яку не заборонену законом діяльність, яка необхідна для вирішення статутних завдань Організації та не має на меті отримання прибутку;
2)   самостійно планувати, організовувати та здійснювати всі види дозволеної діяльності відповідно до Статуту, самостійно розпоряджатися своїм майном;
3)   купувати, отримувати у володіння та користування матеріальні цінності (рухоме та нерухоме майно), нематеріальні активи (у т.ч. об’єкти інтелектуальної власності) та здійснювати інші операції для забезпечення своєї статутної діяльності у відповідності до чинного законодавства, за участю фізичних та юридичних осіб, створених згідно з законодавством України та інших держав;
4)   виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права;
5)   представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах, судах, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях;
6)   проводити заходи, пов’язані з реалізацією основних завдань Організації, запрошувати до участі в роботі фахівців, зацікавлених осіб, організації, як українські, так і закордонні;
7)   об’єднуватися у спілки та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі та сприяють виконанню статутних завдань Організації, укладати угоди про співробітництво та взаємодопомогу з іншими об’єднаннями громадян;
8)   засновувати підприємства, госпрозрахункові організації, засоби масової інформації з метою здійснення господарської діяльності, спрямованої на виконання статутних завдань і цілей Організації, займатися видавничою діяльністю без мети одержання прибутку;
9)   організовувати та брати участь у проведенні семінарів, лекцій, конференцій, науково- практичних занять, інших подібних заходів з широкого кола питань, відповідно до статутних завдань, без мети одержання прибутку;
10)  обмінюватися інформацією, а також фаховим, практичним досвідом з відповідними організаціями в Україні та за кордоном;
11)  збирати, узагальнювати і вивчати, поширювати передовий світовий досвід у сфері статутних завдань;
12)   підтримувати ідейно, організаційно та матеріально інші об’єднання громадян, принципи, мета діяльності та завдання яких відповідають меті та завданням Організації, та надавати допомогу в їх створенні;
13)   обмінюватися інформацією та досвідом фахівців з відповідними організаціями в Україні та за кордоном;
14)   брати участь у розробці, організації та проведенні екологічних програм з прибирання, озеленення територій та інших суспільно корисних справ;
15)  активно запобігати псуванню та знищенню пам’яток природно-заповідного фонду України;
16)   брати участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та в інший спосіб, не заборонений законом;
17)   проводити інформаційно-просвітницьку діяльність у сфері профілактики правопорушень, тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу, впровадження принципів здорового способу життя, збереження репродуктивного та статевого здоров’я, вирішення питань планування сім’ї, відповідального батьківства;
18)  здійснювати методичну діяльність, організовувати та проводити соціологічні дослідження стосовно екологічних, культурних, просвітницьких, молодіжних проблем та відповідних рухів;
19)   популяризувати свою назву, свою символіку та іншу атрибутику, розповсюджувати інформацію про діяльність та позицію Організації, пропагувати мету, принципи та завдання Організації, в тому числі через засоби масової інформації;
20)   звертатися до органів місцевого самоврядування та державної влади із заявами про грубе або систематичне порушення на території Згурівськаго району правил громадського порядку, санітарно-епідеміологічних та протипожежних правил, земельного, лісового, водного законодавства та законодавства про надра;
21)   брати участь у процесі прийняття рішень державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що стосуються статутних завдань Організації;
22)   брати участь у розробці районних програм і проектів, що відповідають цілям діяльності Організації, а також брати участь у їх реалізації;
23)   звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
24) Одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
25) Користуватися іншими правами, що не заборонені законодавством України, для здійснення статутних цілей і завдань.
26) Надавати соціально-правову допомогу, побутову підтримку інвалідам членам Організації у регулюванні трудових і побутових питань;
27) Залучати матеріальні та фінансові засоби для допомоги інвалідам у вигляді одягу, взуття, медичної апаратури та іншої допомоги;
28) Співпрацювати з органами державної влади та органами місцевого самоврядування з питань вирішення проблем інвалідів, а також з громадськими об'єднаннями, які діють в інтересах інвалідів;
29) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.
30) Сприяти членам Організації в реалізації їх законних прав, пільг та переваг, в отриманні медичної допомоги, освіти, в працевлаштуванні, покращенні матеріальних, житлових та побутових умов життя, в розвитку творчих здібностей, занять фізичною культурою та спортом;
31) Співробітничати з іншими громадськими організаціями, що займаються питаннями правової допомоги інвалідам шляхом здійснення представницьких функцій та пропагування освіти в галузі психічного здоров'я населення серед громадськості;
32) Спільно з благодійними організаціями здійснювати благодійні заходи, що відповідають статутним цілям Організації та не суперечать законодавству України;
33) Здійснює іншу діяльність, не заборонену законодавством України та міжнародним законодавством для неприбуткових організацій.  
Стаття 17. Відносини Організації з іншими організаціями, підприємствами та громадянами, у зв’язку зі здійсненням ними господарської діяльності, оформлюються, за необхідності, договорами та контрактами.

РОЗДІЛ III. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ
Стаття 18. Членство в Організації може бути індивідуальним та колективним. Членство в Організації посвідчується свідоцтвом.
Стаття 19. Індивідуальним членом Організації має право бути особа, яка досягла 18-річного віку, визнає мету, завдання та Статут Організації, сприяє їх реалізації та виконанню; бере участь в діяльності Організації та сплачує членські внески.
Стаття 20. Колективним членом Організації може бути трудовий колектив будь-якої організації, установи чи підприємства, який добровільно виявив бажання стати членом Організації, визнає мету, завдання та Статут Організації, бере участь в діяльності Організації та сплачує членські внески.
Стаття 21. Прийом в члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви за рішенням Правління Організації. Прийом колективного члена здійснюється на підставі письмової заяви, відповідного рішення вищого керівного органу підприємства, установи чи організації та копії статуту (положення) за рішенням Правління Організації.
Стаття 22. Рішення про прийняття в члени Організації приймається Правлінням Організації протягом 30 календарних днів. Прийнятому індивідуальному члену Організації видається посвідчення члена Організації, встановленого Правлінням Організації зразка. Колектив підприємства, установи, організації вважається членом Організації з дати прийняття відповідного рішення Правлінням Організації.
Стаття 23. Всі питання щодо сплати членських та інших внесків регулюються Положенням про внески, що затверджують Загальні збори Організації. Всі надходження від членів Організації мають вигляд безповоротної фінансової допомоги.
Стаття 24. Засновники Організації є індивідуальними членами Організації з моменту її державної реєстрації. Засновники мають такі самі права та обов’язки, як і інші члени Організації, відповідно до цього Статуту.
Стаття 25. Члени Організації мають право:
1)   брати участь у діяльності Організації на засадах і в порядку, визначеними внутрішніми документами Організації;
2)   одержувати повну та достовірну інформацію щодо діяльності Організації, включаючи звіти про використання майна та коштів, наданих ними Організації в обумовленому ними порядку;
3)   висловлювати свою думку щодо персонального складу, кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів;
4)   право голосу на засіданнях Загальних зборів на засадах і в порядку, визначеному внутрішніми документами Організації;
5)   обирати та бути обраними до керівних органів Організації в порядку, визначеному цим Статутом та внутрішніми документами Організації;
6)  згадувати про своє членство в Організації в публічних заявах, на умовах, визначених цим Статутом;
7)   використовувати символіку і атрибутику Організації в порядку та на умовах, установлених Положенням про символіку Організації, що затверджується Загальними зборами;
8)   представляти Організацію за дорученням Правління на різних конференціях, симпозіумах, у засобах масової інформації;
9)   вносити пропозиції в порядок денний Загальних зборів;
10)   вносити запити та пропозиції до керівних органів Організації з питань, що стосуються їх діяльності або діяльності Організації, та отримувати на них відповіді;
11)   активно, вільно відстоювати і пропагувати свою точку зору, альтернативні ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;
12)  брати участь у засіданнях статутних органів, коли розглядаються їхні питання;
13)   брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;
14)  звертатися до Організації за захистом своїх прав та інтересів;
15)   користуватися майном Організації та об’єктами соціально-культурного та суспільного призначення на засадах і в порядку, визначеними внутрішніми документами Організації;
16)   використовувати на засадах і в порядку, визначеними внутрішніми документами Організації, наукові, методичні, інформаційні та інші матеріали, соціально-побутові, матеріальні та інші ресурси, що має Організація;
17)   користуватись послугами створених Організацією підприємств і організацій на пільгових умовах на засадах і в порядку, визначеними внутрішніми документами Організації;
18)  вільно виходити із членів Організації згідно зі Статутом;
19)  мати інші права, відповідно до внутрішніх документів Організації.
Стаття 26. Члени Організації зобов’язані:
1)   дотримуватись у своїй діяльності чинного законодавства України, вимог Статуту та внутрішніх документів Організації;
2)   сприяти здійсненню мети та завдань Організації, поширенню інформації про діяльність Організації;
3)   сприяти пропаганді та розповсюдженню екологічних та культурних знань;
4)   дотримуватись вимог законодавства України про охорону навколишнього середовища;
5)   сприяти залученню в ряди Організації нових членів;
6)   поважати права та законні інтереси інших членів Організації;
7)   підтримувати Організацію матеріально (своєчасно та в повному обсязі сплачувати членські внески або іншим чином) та своєю участю у її діяльності у випадках та порядку, визначеному
цим Статутом та внутрішніми документами Організації;
8)   виконувати рішення, прийняті керівними органами Організації;
9)   співпрацювати з керівними органами Організації з усіх питань, які стосуються мети діяльності та завдань Організації;
10)  утримуватись від висловлювання від імені Організації чи з посиланням на своє членство в Організації громадської позиції, не узгодженої з керівними органами Організації;
11)  утримуватись від будь-яких дій/бездіяльності, що може завдати матеріальної та нематеріальної шкоди Організації;
12)   перебувати на обліку в Правлінні Організації, оперативно повідомляти про зміну облікових даних;
13)  брати безпосередню участь у роботі Організації;
14)  нести інші обов’язки відповідно до внутрішніх документів Організації.
Стаття 27. Організація може мати прихильників, що є фізичними або юридичними особами і, відповідно до вимог Статуту, підтримують Організацію шляхом участі в її діяльності, надання різноманітної допомоги чи послуг без обов’язкового організаційного оформлення своїх взаємин з Організацією.
Стаття 28. Якщо член Організації здійснює особливий внесок у розвиток Організації, вагомо сприяє її діяльності, виконує активну роботу в Організації, Правління може призначати нагороди, використовувати засоби громадського заохочення згідно з внутрішніми документами Організації.
Стаття 29. Членство в Організації несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі. До члена Організації можуть застосовуватися стягнення (попередження, догана та виключення з Організації) за дії, несумісні з перебуванням в Організації, а саме:
1)  грубе або повторне порушення вимог Статуту чи внутрішніх документів Організації;
2)   систематичне невиконання рішень керівних статутних органів Організації;
3)   бездіяльність члена Організації протягом року;
4)   вчинення дій, що заподіяли матеріальну чи нематеріальну (моральну) шкоду Організації, спричинили погіршення її репутації;
5)   негідна поведінка, що компрометує звання члена Організації.
Стаття 30. Рішення про попередження або догану приймає Правління, про виключення з Організації приймають Загальні збори Організації.
Стаття 31. У разі незгоди з рішенням про попередження або догану член Організації може звернутися у місячний термін з апеляційною заявою до Загальних зборів Організації.
Стаття 32. Членство в Організації може бути припинено:
1)  у разі добровільного виходу з членів Організації (на підставі поданої заяви);
2)   у випадку визнання члена Організації недієздатним, безвісно відсутнім або оголошеним померлим за рішенням суду, а також у разі смерті члена Організації;
3)  у випадку ліквідації Організації з моменту внесення відповідних змін до державного реєстру об’єднань громадян;
4)   в інших випадках, передбачених цим Статутом.
Стаття 33. Добровільний вихід із членів Організації відбувається шляхом подання відповідної заяви у письмовій формі. Рішення щодо добровільного виходу члена з Організації приймає Правління.
Стаття 34. Припинення індивідуального членства в Організації має наслідком відставку особи з усіх посад у складі будь-яких органів Організації, крім штатних посад.
Стаття 35. У випадку припинення членства, Організація зобов’язана вирішити всі відповідні організаційні питання протягом року. При виході або виключенні члена Організації з її складу,
матеріальні внески (грошові кошти, майно), внесені з метою підтримки (забезпечення) діяльності Організації, не повертаються.
Стаття 36. Добровільний вихід або виключення із Організації залишає за особою право повторно вступити до Організації на загальних засадах.

РОЗДІЛ IV. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ
Стаття 37. Керівними органами Організації є:
1)  Загальні збори - вищий керівний орган;
2)   Правління Організації на чолі з Головою Організації - колегіальний постійно діючий керівний орган та вища посадова особа Організації відповідно;
3)  Наглядова рада - орган, підзвітний Загальним зборам, що здійснює фінансово-господарський контроль.
Стаття 38. Загальні збори складаються з усіх членів Організації і є найвищим керівним органом Організації. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на півроку.
Стаття 39. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
1)  затвердження Статуту Організації, внесення до нього змін та доповнень;
2)   визначення стратегії, основних напрямків, форм та методів діяльності Організації, затвердження довгострокових програм її діяльності;
3)   затвердження кошторису надходжень і витрат (Бюджету) Організації на наступний рік, змін і доповнень до нього, а також річного фінансового звіту за результатами діяльності Організації;
4)   обрання Голови Організації, членів Правління строком на один рік, їх відкликання, затвердження та зміна складу Правління;
5)  обрання та зміна складу Наглядової ради, заслуховування її звітів;
6)  заслуховування звітів та доповідей Голови Організації, інших виборних посадових осіб;
7)   прийняття відставки виборних посадових осіб Організації шляхом заслуховування їхніх заяв про відставку;
8)   реалізація права власності Організації на належні їй кошти та майно шляхом покладення конкретних функцій з господарського управління цими коштами та майном на інші керівні органи у відповідності до цього Статуту;
9)  заснування інших юридичних осіб та затвердження положень (статутів) заснованих Організацією юридичних осіб, а також ліквідація таких юридичних осіб;
10)  прийняття рішення про участь у спілках, асоціаціях та організаціях та вихід із них;
11)   затвердження Правил внутрішнього розпорядку Організації, Положень про Правління, про членство, про внески, про Наглядову раду, про символіку та інших положень, а також змін і доповнень до них;
12)  прийняття декларацій, резолюцій, звернень, заяв тощо;
13)  розгляд заяви апеляційного змісту та прийняття відповідного рішення;
14)  прийняття та виключення членів Організації;
15)   делегування своїх повноважень іншим керівним органам, постійно або на визначений термін;
16)  призупинення повноважень інших керівних органів, постійно або на визначений термін;
17)  затвердження символіки та внесення змін до символіки Організації;
18)   створення Комісій з основних напрямів діяльності Організації, затвердження Положення про них, спрямування їхньої роботи;
19)   призупинення чи скасування рішень будь-яких керівних органів, осіб та прийняття таких питань до свого розгляду, винесення відповідного рішення;
20)   прийняття рішення про реорганізацію Організації;
21)   прийняття рішення про ліквідацію Організації. В разі прийняття такого рішення, визначає чисельність членів Ліквідаційної комісії та обирає їх;
22)   прийняття рішень з будь-яких інших питань діяльності Організації.
Стаття 40. Загальні збори несуть повну відповідальність за стан всіх справ у Організації.
Стаття 41. Рішення Загальних зборів є ухваленим, якщо за нього проголосували всі учасники Загальних зборів одноголосно. Рішення Загальних зборів є обов’язковими для всіх членів Організації та оскарженню не підлягають.
Стаття 42. Загальні збори скликаються за рішенням Правління Організації, але не рідше, ніж один раз на півроку. Орієнтовна дата чергового засідання Загальних зборів визначається на його попередньому засіданні.
Стаття 43. Остаточні дата, час, місце проведення та проект порядку денного Загальних зборів визначаються Правлінням Організації. Правління Організації за 5 днів до проведення Загальних зборів надсилає членам запрошення на засідання Загальних зборів, яке має містити проект порядку денного, відомості про дату, час і місце проведення Загальних зборів. Запрошення може бути надіслане у письмовій, електронній формі або в усній формі шляхом повідомлення. Кожен член Організації має право на внесення пропозицій про зміну або доповнення порядку денного Загальних зборів. Порядок денний та регламент роботи затверджується рішенням Загальних зборів на початку його засідання.
Стаття 44. В разі нагальної потреби за рішенням Голови, Правління Організації, Наглядової ради або 1/10 частиною членів Організації можуть бути скликані позачергові Загальні збори. Якщо вимога про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право скликати Загальні збори самостійно, повідомивши про це Голову Наглядової ради.
Стаття 45. Роботою Загальних зборів керує голова Організації.
Стаття 46. Гарантія виконання вимоги до Організації забезпечується шляхом виключно одноголосного прийняття всіх рішень на засіданні Загальних зборів.
Стаття 47. Один член Організації має один голос. Член Організації може використовувати право голосу особисто або через свого представника, який має на те письмову довіреність. Члена Організації може представляти тільки інший член Організації.
Стаття 48. Загальні збори уповноважені приймати рішення, якщо зареєстровані та беруть участь у роботі більше 1/2 частини членів Організації, які мають право ухвального голосу. Форма голосування визначається рішенням Загальних зборів.
Стаття 49. До присутності на засіданнях Загальних зборів Правлінням Організації можуть бути запрошені також інші особи, які не є членами організації, з правом дорадчого голосу.
Стаття 50. Протягом роботи Загальних зборів складається протокол, що підписується Головою та секретарем Організації. Протокол зберігається постійно.
Стаття 51. На період між засіданнями Загальних зборів діяльністю Організації керує Правління, його очолює Голова Організації.
Стаття 52. Правління є постійно діючим керівним органом Організації, який здійснює управління її поточною діяльністю. Членами Правління можуть бути тільки члени Організації.
Стаття 53. До складу Правління входять Голова Організації та інші члени Правління, що відповідають за роботу Організації в певному напрямку діяльності. Кількісний склад Правління визначають Загальні збори при його затвердженні.
Стаття 54. Голова Організації пропонує Загальним зборам кандидатури до Правління Організації. Обрання складу Правління відбувається списком або окремим голосуванням стосовно кожного кандидата. Після затвердження рішенням Загальних зборів складу Правління Організації, воно повноважне виконувати свої функції. Повноваження Правління Організації закінчуються через один рік з моменту його обрання.
Стаття 55. У своїй діяльності Правління підзвітне та підконтрольне Загальним зборам.
Стаття 56. У засіданнях Правління із правом дорадчого голосу можуть брати участь:
1)  члени Наглядової ради;
2)   члени Організації у порядку, визначеному внутрішніми документами Організації;
3)   голови консультативно-дорадчих органів Організації;
4)   керівники допоміжних органів при Голові Організації.
Стаття 57. Правління може залучати до своєї роботи висококваліфікованих фахівців, які не є членами організації, із участю в його засіданнях із правом дорадчого голосу.
Стаття 58. Правління працює в режимі засідань, що відбуваються за потребою, але не рідше, ніж один раз на квартал. Конкретна дата визначається Головою Організації, який очолює Правління та керує його роботою.
Стаття 59. Дата, час та місце проведення засідання Правління визначаються Головою Організації і про нього повідомляються члени Правління не пізніше, ніж за 3 дні до його проведення. Чергові та позачергові засідання Правління скликаються Головою Організації за власною ініціативою, за ініціативою принаймні третини членів Правління або за ініціативою Голови Наглядової ради. На засіданні Правління головує Голова або один із членів Правління за дорученням Голови Організації. Проект порядку денного засідання Правління готується Головою Організації або за його дорученням членом Правління. Будь-який член Правління має право на внесення пропозиції про зміну та/або доповнення проекту порядку денного засідання Правління. Порядок денний затверджується рішенням Правління на початку його засідання. Правління може внести до порядку денного питання, яке не передбачене проектом порядку денного у випадку, коли таке питання визнане як важливе або невідкладне. Засідання Правління проводяться відкрито, якщо не буде прийнято іншого вмотивованого рішення. Форма голосування (відкрите або таємне) та регламент роботи визначаються рішенням Правління. Засідання Правління є правочинним, якщо на ньому присутні 2/3 членів його складу. Рішення Правління є правочинним, якщо за нього всі присутні члени Правління проголосували одностайно. Рішення Правління є обов’язковими для всіх членів Організації, оформлюються протокольно або видаються як окремі акти чи постанови, що підписуються Головою Організації або за його дорученням - уповноваженим ним членом Правління.
Стаття 60. Рішення Правління можуть прийматися як на засіданнях, так і шляхом опитування його членів. Рішення, прийняте шляхом опитування, є правомочним, якщо за нього проголосували всі члени Правління.
Стаття 61. Правління вирішує всі питання діяльності Організації, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.
Стаття 62. Повноваження Правління:
1)  здійснювати керівництво поточною діяльністю Організації;
2)   роз’яснювати, виконувати рішення Загальних зборів, розробляти заходи, шляхи їхньої реалізації;
3)   організовувати та скликати Загальні збори;
4)   подавати на розгляд та затвердження Загальним зборам проекти регламенту та порядку денного, проекти і плани перспективного розвитку Організації, проекти змін та доповнень до Статуту Організації, інші проекти;
5)   подавати на затвердження Загальним зборам звіти про діяльність Організації та виконання бюджету Організації;
6)   готувати на розгляд та затвердження Загальним зборам рішення про вступ до асоціацій, фондів, спілок та інших об’єднань громадян;
7)   готувати на розгляд Загальних зборів рішення про утворення та ліквідацію госпрозрахункових установ і організацій, підприємств із статусом юридичної особи;
8)  запрошувати третіх осіб до присутності на засіданнях Загальних зборів;
9)   спрямовувати роботу Організації згідно зі Статутом та іншими нормативними документами Організації;
10)   створювати постійні або тимчасові консультативно-дорадчі та робочі органи Організації, покликані сприяти розвитку Організації, досягненню її цілей, визначати їхню компетенцію та затверджувати структуру, призначати та звільняти їхніх керівників, визначати склад консультативно-дорадчих органів (крім штатних працівників). Діяльність консультативно- дорадчих органів Організації визначається окремими положеннями, які затверджуються Правлінням Організації;
11)  робити офіційні заяви від імені Організації;
12)   присвоювати нагороди членам Організації, використовувати засоби громадського заохочення в порядку, визначеному цим Статутом;
13)  висловлювати попередження та догану в порядку, визначеному цим Статутом;
14)  затверджувати зразки печаток, штампів та титульних бланків Організації, визначати порядок використання символіки та атрибутики Організації;
15)  представляти Організацію у зовнішніх стосунках;
16)  здійснювати зв’язки з іншими об’єднаннями громадян України, державними та недержавними установами, організаціями, засобами масової інформації, фізичними особами як в Україні, так і за кордоном;
17)   визначати коло повноважень та ступінь відповідальності працівників апарату Організації, проводити розподіл обов’язків між ними;
18)   розпоряджатися майном і коштами Організації в межах повноважень, визначених рішенням Загальних зборів, здійснювати фінансові операції (у т.ч. відкривати, закривати банківські рахунки та розпоряджатися коштами на них);
19)   нести відповідальність за результати діяльності та раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів Організації;
20)   контролювати виконання договорів, угод і контрактів;
21)   заслуховувати доповіді посадових осіб Організації;
22)   організовувати заходи, які проводить Організація;
23)   здійснювати господарське управління коштами та іншим майном Організації;
24)   вести облік членів Організації;
25)   готувати документи кандидата у члени Організації до затвердження на засіданні Загальних зборів, готувати подання на виключення члена із Організації;
26)   готувати положення з питань, що не врегульовані цим Статутом, з обов’язковим подальшим затвердженням на засіданні Загальних зборів;
27)   офіційно роз’яснювати положення Статуту та інших внутрішніх нормативних актів Організації;
28)   визнавати офіційними переклади Статуту та інших внутрішніх актів Організації іншими мовами;
29)   подавати на розгляд Загальних зборів окремі питання, вирішення яких належить до компетенції Правління;
30)   делегувати Голові Організації виконання окремих функцій, що входять до компетенції Правління;
31)   здійснювати інші функції, передбачені цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Організації або делеговані йому Загальними зборами, а також функції, що не віднесені до компетенції інших органів і посадових осіб Організації, але необхідні для забезпечення поточної діяльності Організації.
Стаття 63. Правління діє від імені Організації в межах законів України, цього Статуту та внутрішніх документів Організації.
Стаття 64. Правління несе відповідальність за діяльність Організації та стан її майна.
Стаття 65. Голова здійснює функції управління керівним органом Організації і обирається Загальними зборами на один рік.
Стаття 66. Повноваження Голови Організації:
1)   забезпечувати виконання Статуту, внутрішніх документів Організації у її практичній діяльності, а також поточних та перспективних планів діяльності Організації;
2)   організовувати підготовку та виконання рішень Загальних зборів;
3)   скликати чергові чи позачергові засідання Правління, організовувати їх підготовку;
4)   скликати позачергові Загальні збори відповідно до цього Статуту;
5)  звітувати на Загальних зборах про роботу Правління Організації;
6)  звітувати на Загальних зборах про роботу Організації;
7)   підписувати акти, прийняті Загальними зборами або Правлінням;
8)   оперативно розпоряджатися грошовими коштами та майном Організації, в тому числі здійснювати відчуження майна на умовах, визначених цим Статутом;
9)   підписувати офіційні, фінансові, банківські документи від імені Організації на умовах, визначених цим Статутом;
10)  укладати від імені Організації без доручення, але на умовах, визначених цим Статутом, контракти, договори, в тому числі трудові, угоди та забезпечувати їх виконання;
11)   підписувати від імені Організації меморандуми, декларації про наміри та інші подібні документи двостороннього або багатостороннього характеру;
12)  підписувати від імені Організації звернення, листи, заяви тощо;
13)  у встановленому порядку приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Організації;
14)   вирішувати питання організації роботи працівників Організації, оплати та стимулювання їх праці, застосовувати заходи громадського заохочення і стягнення до штатних працівників;
15)   без доручення представляти Організацію у відносинах з організаціями, підприємствами, установами, органами державної влади, громадськими недержавними організаціями, у засобах масової інформації в Україні та за її межами, в протокольних заходах Організації та протокольних заходах, у яких Організація виступає як запрошена сторона, з підприємцями, іншими юридичними і фізичними особами з усіх питань діяльності Організації в межах своєї компетенції;
16)  виступати від імені Організації із заявами та промовами;
17)  затверджувати та видавати інструкції, накази і розпорядження по Організації в межах своєї компетенції, які є обов’язковими для всіх посадових, службових осіб, а також всіх членів Організації;
18)  розглядати заяви членів Організації;
19)  звертатися від імені Організації до суду;
20)   подавати на розгляд Загальних зборів будь-які положення;
21)   вносити на розгляд Загальних зборів подання щодо затвердження і звільнення членів Правління Організації;
22)   видавати доручення та довіреності від імені Організації членам Організації;
23)   делегувати частину своїх повноважень іншим членам Організації;
24)   головувати на засіданнях керівних органів;
25)   здійснювати загальне керівництво роботою керівних, консультативно-дорадчих, друкованих та інших органів Організації;
26)   вживати заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Організації в межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України;
27)   організовувати бухгалтерський облік та звітність;
28)   відкривати рахунки в банківських установах;
29)   реагувати на листи, пропозиції і скарги громадян і організацій, а в разі потреби виносити такі листи (пропозиції, скарги) на обговорення Правлінню Організації та Загальним зборам;
30)   виконувати інші функції, передбачені Статутом та внутрішніми документами Організації, необхідні для забезпечення повноцінної діяльності Організації, в межах своєї компетенції.
Стаття 67. У відносинах із іншими фізичними та юридичними особами, підписання документу Головою Організації або іншими членами Правління має юридичну силу, тільки якщо такий підпис підкріплений протоколом засідання Загальних зборів, на якому було схвалено відповідний документ. Інакше такий підпис розцінюється як перевищення службових повноважень.
Стаття 68. Керівники юридичних осіб, створених (заснованих) Організацією, підпорядковуються безпосередньо Голові Організації.
Стаття 69. Голова Організації несе персональну відповідальність за результати фінансової діяльності, раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів, роботу Організації та стан її майна.
Стаття 70. Рішення Голови Організації оформляються його наказами і розпорядженнями по Організації і є обов’язковими для всіх членів Організації.
Стаття 71. На час відсутності Голови Організації його обов’язки виконує член Правління - заступник Голови.
Стаття 72. У разі необхідності, для здійснення ефективного керівництва поточною діяльністю Організації, Загальні збори можуть розширити компетенцію Голови Організації.
Стаття 73. Голова має право добровільно скласти з себе повноваження, про що він оголошує на засіданні Правління або Загальних зборів. Правління або Загальні збори приймають відставку Голови шляхом заслуховування його заяви про відставку. Добровільна відставка Голови не має наслідком припинення його членства в Організації.
Стаття 74. Контроль за дотриманням Статуту та внутрішніх документів Організації, фінансово- господарською діяльністю, станом та обліком матеріальних цінностей Організації здійснюється Наглядовою радою, яка підзвітна Загальним зборам. Також Наглядова рада, за дорученням Загальних зборів або Голови Організації, може проводити перевірку з будь-яких питань, що стосуються діяльності Організації.
Стаття 75. Наглядова рада призначається рішенням Загальних зборів на один рік із членів Організації у складі Голови та двох членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради головує на її засіданнях та представляє Наглядову раду на засіданнях Правління та Загальних зборів. У разі відсутності Голови Наглядової ради або неможливості здійснення ним своїх повноважень, член Наглядової ради є тимчасово виконуючим обов’язки Голови Наглядової ради.
Стаття 76. Голова та інші члени Правління Організації не можуть входити до складу Наглядової ради під час перебування на посаді. Члени Наглядової ради не мають права займатися діяльністю, що пов’язана з фінансово-господарськими справами Організації.
Стаття 77. Перевірка діяльності Правління Організації провадиться Наглядовою радою за власною ініціативою, дорученням Загальних зборів, Правління, Голови Організації або вимогою 1/10 членів Організації. Наглядова рада обов’язково проводить перевірку статутної та фінансової діяльності посадових осіб та статутних органів Організації напередодні звітно- виборного засідання Загальних зборів. Звіт про результати перевірки подається на розгляд статутного органу Організації, який доручив проведення перевірки, та доводиться до відома всіх інших статутних органів Організації. Звіт про результати перевірки, яка проводилась Наглядовою радою напередодні звітно-виборного засідання Загальних зборів, подається на розгляд Загальних зборів та доводиться до відома всіх інших статутних органів Організації. Звіт про результати перевірки, яка проводилась за власної ініціативи Наглядової ради, доводиться до відома та відповідного реагування статутних органів Організації.
Стаття 78. Наглядова рада за погодженням із Головою Організації може залучати до своєї роботи спеціалістів відповідного фаху на підставі угод цивільно-правового характеру.
Стаття 79. Повноваження Наглядової ради:
1)  самостійно визначати власну структуру;
2)   призупиняти виконання рішень будь-яких керівних органів (крім Загальних зборів) й керівних осіб Організації, якщо вони суперечать Статуту або були прийняті з його порушеннями;
3)   вимагати скликання позачергового засідання Правління або Загальних зборів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Організації чи її членів, або виявлені зловживання посадовими особами Організації чи її членами. Якщо вимога про позачергове скликання Загальних зборів не виконана, Наглядова рада має право скликати Загальні збори самостійно;
4)   вимагати від посадових осіб Організації та її членів необхідні матеріали, фінансові та інші документи, а також особисті пояснення;
5)   перевіряти виконання Бюджету керівними органами Організації;
6)   проводити перегляд фінансово-господарчої діяльності Організації не менше одного разу на рік;
7)  звітувати на Загальних зборах про результати своєї діяльності;
8)   координувати роботу наглядових рад заснованих Організацією підприємств, госпрозрахункових установ тощо.
Стаття 80. Засідання Наглядової ради веде Голова Наглядової ради.
Стаття 81. У випадку ліквідації Організації за рішенням Загальних зборів, Наглядова рада контролює діяльність Ліквідаційної комісії та затверджує ліквідаційний баланс. Наглядова рада за рішенням Загальних зборів може виконувати функції Ліквідаційної комісії.
Стаття 82. Наглядова рада зобов’язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози майновим інтересам Організації або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.
Стаття 83. Керівні органи Організації здійснюють свою діяльність на принципах відданості справі, відповідальності, добросовісності та солідарності.

РОЗДІЛ V. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ
Стаття 84. Для здійснення статутної діяльності Організація набуває права власності на кошти та майно, що передане їй засновниками, членами або державою в установленому чинним законодавством порядку, набуте в якості членських та інших внесків, добровільних пожертвувань фізичних осіб, підприємств, установ та організацій, територіальних громад та інших суб’єктів, якщо це прямо не заборонено законом, а також придбане за рахунок власних коштів, чи інших доходів, з урахуванням обмежень, встановлених п. 7.11.3 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».
Стаття 85. У власності Організації можуть бути житлові будівлі, споруди виробничого та невиробничого призначення, інше нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, цінні папери, будь-яке інше майно та майнові права, нематеріальні активи (у т.ч. об’єкти інтелектуальної власності), необхідні для забезпечення статутної діяльності Організації.
Стаття 86. Джерелами формування майна та коштів Організації є:
1)   кошти або майно, що надійшли безоплатно або у вигляді благодійної допомоги чи добровільних пожертвувань;
2)   дотацій чи субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги або технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям, відповідно до умов міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, що надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін;
3)   кошти та майно, що надійшли від інших неприбуткових організацій при їх ліквідації;
4)   пасивні доходи.
Стаття 87. Закріплене за Організацією майно належить їй на праві власності. Організація самостійно володіє, користується, розпоряджається власним майном, здійснює по відношенню до нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України.
Стаття 88. Кошти Організації спрямовуються на виконання статутних завдань, утримання штатного апарату, закупку обладнання та інвентарю, іншого майна та майнових прав, нематеріальних та інших активів для забезпечення статутної діяльності Організації.
Стаття 89. Організація, створені нею підприємства, установи та організації зобов’язані вести оперативний, бухгалтерський та податковий облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України. Обов’язки з організації ведення бухгалтерського, податкового та статистичного обліку покладаються на головного бухгалтера, що призначається рішенням Загальних зборів, а на час його відсутності - на Г олову Організації.
Стаття 90. У разі ліквідації, кошти та майно Організації за рішенням суду спрямовуються в доход держави або передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду.
Стаття 91. Майно, передане Організації від її членів, є власністю Організації і поверненню не підлягає, крім випадків, передбачених внутрішніми документами Організації.
Стаття 92. Організація самостійно встановлює розмір та форму використання коштів, надання фінансової або благодійної допомоги. Структури та кошторис використання коштів розробляється Правлінням і затверджується на засіданні Загальних зборів.
Стаття 93. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім належним їй майном. Організація не відповідає за зобов’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов’язаннями Організації. Члени Організації не відповідають за її зобов’язаннями. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України або внутрішніми документами Організації.
Стаття 94. Організація формує і виконує власний бюджет, щорічно його оприлюднює, невикористані кошти річного бюджету переходять до прибуткової частини бюджету наступного року й вилученню не підлягають.
Стаття 95. З метою виконання статутних завдань і цілей Організація може здійснювати, відповідно до законодавства України про неприбуткові організації, необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством України. Контроль їхньої господарської та фінансової діяльності здійснює Наглядова рада Організації.
Стаття 96. Власність Організації охороняється законом і не може бути відчужена інакше, ніж добровільно або державою на підставі закону чи рішення суду. Збитки, завдані Організації в результаті порушення її майнових і немайнових прав власності громадянами, іноземцями, особами без громадянства, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються за рішенням суду.

РОЗДІЛ VI. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Стаття 97. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом її ліквідації або реорганізації.
Стаття 98. Питання, пов’язані з реорганізацією Організації, вирішуються на засіданні Загальних зборів. При реорганізації Організації відбувається перехід прав та обов’язків, що належать Організації, її правонаступникам. Питання подальшого членства членів Організації в новостворюваних організацях вирішується на підставі відповідного рішення Загальних зборів.
Стаття 99. Організація може бути ліквідована за рішенням Загальних зборів Організації, якщо за це проголосували всі члени Організації, або за рішенням суду.
Стаття 100. Якщо рішення про припинення діяльності Організації прийняте Загальними зборами, всі питання про використання її майна та коштів вирішуються Загальними зборами та обраною ними Ліквідаційною комісією, відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
Стаття 101. Якщо рішення про ліквідацію Організації прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з її ліквідацією, вирішуються в межах чинного законодавства України, відповідно до рішення суду. Ліквідація вважається завершеною, а Організація ліквідованою з моменту внесення запису про це в державний реєстр.
Стаття 102. Ліквідаційна комісія згідно з чинним законодавством України несе всю відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну нею самій Організації, членам Організації, а також третім особам.
Стаття 103. Майно, грошові кошти та майнові права Організації у разі її ліквідації передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду.

РОЗДІЛ VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
Стаття 104. Статут діє безстроково до моменту припинення діяльності Організації. З накопиченням досвіду роботи Статут може бути змінений.
Стаття 105. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються і затверджуються рішенням Загальних зборів Організації.
Стаття 106. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту на розгляд Загальних зборів може внести кожен член Організації у письмовій формі.
Стаття 107. Ухвалені зміни і доповнення до Статуту оформляються у письмовій формі, про що повідомляється реєструючий орган відповідно до вимог чинного законодавства України.


1 коментар:

Правила використання матеріалів сайту "Згурівська Правда"

Використання матеріалів сайту "Згурівська Правда" дозволяється тільки за наявності гіперпосилання на www.z-pravda.com.ua. Детальні правила використання матеріалів тут.